کنترل غیر خطی  powerpoint  9

کنترل غیر خطی  powerpoint  8

کنترل غیر خطی  powerpoint 7
+ نوشته شده توسط جعفر قدیری در سه شنبه هفدهم اردیبهشت 1392 و ساعت 16:36 |
جزوه   plc-gm7u 

  نرم افزار    نرم افزار gm7u

نرم افزار    نرم افزار gmwin

جزوه   plc -gm7                   

جزوه ارکد

+ نوشته شده توسط جعفر قدیری در سه شنبه هفدهم اردیبهشت 1392 و ساعت 16:28 |

نمرات دانشجویان محترم در سایت آموزشکده ثبت شده است

 دانشجویانی که اعتراض دارند می توانند در لینک نظر دهید اعتراضات را وارد نمایند

+ نوشته شده توسط جعفر قدیری در دوشنبه دهم بهمن 1390 و ساعت 13:25 |

نمرات دانشجويان محترم دانشگاه آزاد اسلامي آباده

درس آز- كنترل صنعتي

شماره دانشجويي     نمره       شماره دانشجويي        نمره      شماره دانشجویی      نمره 

۸۷۰۶۹۳۹۰۹                ۱۹        ۸۷۰۶۹۳۹۲۰                 ۱۷         ۸۷۰۶۹۳۹ ۲۳                ۱۷

 ۸۷۰۶۹۳۹۳۰               غ          ۸۶۰۹۷۱۴۹۷                 غ           ۸۶۰۷۰۳۹۲۳                 غ

۸۷۰۶۹۳۹۴۳                ۱۷        ۸۶۰۷۰۳۹۲۲                 ۱۳         ۸۵۱۱۱۹۱۳۴                 ۱۷

۸۷۰۶۹۳۹۶۹                ۱۵        ۸۷۰۶۹۳۹۷۳                 ۱۴         ۸۷۰۶۹۳۹۷۶                ۱۸

۸۷۱۰۱۱۵۶۳                ۲۰        ۸۶۰۷۰۳۹۴۱                 ۱۰         ۸۶۰۷۰۳۹۳۷                 ۱۸

۸۶۰۹۷۱۴۶۴                ۱۴       ۸۶۰۷۰۳۹۱۰                  ۱۴         ۸۷۰۶۹۴۰۱۴                 ۱۳

۸۶۰۷۰۳۸۸۶               ۱۹        ۸۶۰۷۰۳۹۸۳                  ۱۴         ۸۶۰۷۰۳۹۵۸                ۱۷

۸۷۰۶۹۳۸۹۵               ۱۳        ۸۶۰۷۰۳۹۷۷                  ۱۷         ۸۶۰۷۰۳۸۷۳                ۱۰

۸۷۰۶۹۳۹۰۸              ۱۰        ۸۵۰۶۹۴۶۷۵                   غ           ۸۶۰۷۰۳۸۸۴                 غ

۸۷۰۶۹۳۹۳۴              ۱۷        ۸۶۰۷۰۳۹۷۵                   ۱۹         ۸۷۰۶۹۳۹۶۲                ۲۰

۸۷۴۱۲۰۰۰                ۱۱        ۸۶۰۹۷۱۵۰۱                   ۱۷          ۸۷۰۶۹۳۹۷۴                ۱۸

۸۷۰۶۹۳۹۷۹             ۱۹         ۸۷۰۶۹۳۹۸۱                  ۱۷          ۸۶۰۹۷۱۴۶۹                 ۱۵

۸۷۰۶۹۳۹۹۸            ۱۷          ۸۷۰۶۹۳۹۹۹                  ۱۶         ۸۷۰۶۹۴۰۱۱                 ۱۳

۸۷۰۶۹۴۰۲۰            ۱۷         ۸۶۰۹۹۷۱۴۷۰                 ۱۵         ۸۶۰۷۰۳۹۷۶                 ۱۶

۸۷۰۶۹۴۰۴۳            ۱۷ 

درس سیم پیچی

شماره دانشجويي     نمره       شماره دانشجويي        نمره      شماره دانشجویی      نمره 

۸۸۰۶۸۴۴۸۶۳          ۱۶/۵         ۸۸۰۶۸۴۴۸۶۹             ۱۸          ۸۸۰۶۸۴۴۸۷۵            ۱۶

۸۷۰۶۹۳۹۱۲              ۱۳            ۸۵۰۶۹۴۶۷۵               غ            ۸۸۰۶۸۴۸۸۶              ۱۲

۸۷۰۶۹۳۳۹۲۶           ۱۷/۵         ۸۸۰۶۸۴۸۹۹              ۱۶/۵       ۸۷۱۰۱۱۵۵۵             ۱۶

۸۸۰۶۸۴۹۱۰            ۲۰             ۸۸۰۶۸۴۹۱۳              ۱۴           ۸۸۰۶۸۴۴۹۱۶            ۱۷

۸۸۰۶۸۴۹۳۴            ۱۷             ۸۸۰۶۸۴۹۴۵             ۱۷/۵        ۸۸۰۶۸۴۹۵۴              ۱۷/۵

۸۵۱۱۱۹۲۰۱            غ              ۸۸۰۶۸۴۹۸۰              ۱۷            ۸۷۱۰۱۱۵۷۴              ۱۷/۵

۸۸۰۶۸۴۹۹۴           ۱۹             ۸۸۰۶۸۴۴۹۹۵           ۱۸            ۸۸۰۶۸۴۹۹۹               ۱۲

۸۸۰۶۸۵۰۰۲          ۱۴             ۸۵۰۶۹۴۶۲۴              ۱۵           ۸۸۰۶۸۵۰۰۷                ۱۷/۵

۸۸۰۶۸۴۸۸۴          ۱۶/۵         ۸۸۰۶۸۴۸۷۲             ۱۷            ۸۸۰۶۸۴۸۷۸               ۱۷

۸۸۰۶۸۴۸۷۹          ۱۲             ۸۷۴۱۲۰۰۴              غ              ۸۸۰۶۸۴۸۹۷                ۱۷/۵

۸۷۱۰۱۱۵۵۳          ۱۷             ۸۸۰۶۸۴۹۱۱            ۱۸/۵        ۸۸۰۶۸۴۹۲۴               ۱۸

۸۸۰۶۸۴۹۴۳          ۱۶/۵        ۸۸۰۶۸۴۴۹۵۵          ۱۸/۵         ۸۸۰۶۸۴۹۵۸              ۱۶/۵

۸۸۰۶۸۴۹۵۹         غ              ۸۸۰۶۸۴۹۶۱            ۱۷/۵          ۸۷۰۶۹۳۹۹۲             ۱۷

۸۸۰۶۸۴۹۷۰         ۱۸            ۸۶۰۹۷۱۴۸۹            غ                ۸۷۱۰۱۱۵۷۵             ۲۰

۸۸۰۶۸۴۹۸۹         ۱۸           ۸۷۰۶۹۴۰۳۲            ۱۷/۵               

+ نوشته شده توسط جعفر قدیری در پنجشنبه دهم تیر 1389 و ساعت 9:58 |

مدار منطقی

+ نوشته شده توسط جعفر قدیری در جمعه چهارم بهمن 1387 و ساعت 22:4 |

اموزش plc

آموزش plc

آموزش plc

+ نوشته شده توسط جعفر قدیری در یکشنبه بیست و چهارم آذر 1387 و ساعت 23:23 |
 

  
سیم پیچی موتور سه فاز همراه با محاسبه

+ نوشته شده توسط جعفر قدیری در پنجشنبه بیست و یکم آذر 1387 و ساعت 15:35 |
آموزش مدار  plc  
+ نوشته شده توسط جعفر قدیری در شنبه دوم آذر 1387 و ساعت 19:4 |
دانلود نرم افزار برق 
+ نوشته شده توسط جعفر قدیری در پنجشنبه دوم آبان 1387 و ساعت 11:29 |

جهت نمایش  مدارات plcاینجا را کلیک کنید

 

مینی  plc  شرکت زیمنس logo

کنترل درب اتوماتیک با برنامه logo

+ نوشته شده توسط جعفر قدیری در شنبه بیست و دوم تیر 1387 و ساعت 17:2 |